โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม
127 หมู่ 4  ตำบลสบเปิง  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50330
เบอร์โทรศัพท์ 0828811490
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 30 คน
ชื่อ-นามสกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรศักดิ์ ฟองเงิน (เดี่ยว)
ปีที่จบ : 2539   รุ่น : 8
อีเมล์ : weerasak_i@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นาย ภาคภูมิ ถมปัทม์ (เต้)
ปีที่จบ : 2552   รุ่น : 26
อีเมล์ : totea12@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ศศิธร ชิมตะครุ (แหวน)
ปีที่จบ : 2552   รุ่น : 26
อีเมล์ : hippie90.polo@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : น.ส จีราภรณ์ อยู่แฮ (ดาว)
ปีที่จบ : 2552   รุ่น : 26
อีเมล์ : Htoohtoo07star@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ภาณุมาศ ยิ่งโยชน์ (จอย)
ปีที่จบ : 2552   รุ่น : 26
อีเมล์ : Njoy_2328@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ธัญญารัตน์ เกียรติพยัค (แป้ง)
ปีที่จบ : 2552   รุ่น : 26
อีเมล์ : tanyakiat88@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : กานต์พิชชา พานจันทร์ (ปีใหม่)
ปีที่จบ : 2552   รุ่น : 26
อีเมล์ : Peemai205@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : มณีรัตน์ ชื่นสุขเจริญกุล (โมซา)
ปีที่จบ : 2552   รุ่น : 26
อีเมล์ : mosa_chit@yahoo.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : พีระวัฒน์ วีระสมบัติ (เจฟ)
ปีที่จบ : 2552   รุ่น : 26
อีเมล์ : peerawat.v@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ปภาดา มหัทธนะประดิษฐ์ (หลิง)
ปีที่จบ : 2552   รุ่น : 26
อีเมล์ :
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ภัทรวดี สระทองเชื้อ (ธิดา)
ปีที่จบ : 2552   รุ่น : 26
อีเมล์ : phattarawadi@aims.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : สุภาวดี สายปันดิ (ออม)
ปีที่จบ : 2556   รุ่น : 30
อีเมล์ : Supawadee270739@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม