โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม
127 หมู่ 4  ตำบลสบเปิง  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50330
เบอร์โทรศัพท์ 0828811490
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอุทร ขจรภพ (นิด)
ปีที่จบ : 2547   รุ่น : 21
อีเมล์ : utorn17@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท :
ตำแหน่ง :
ที่อยู่ที่ทำงาน

:

วันที่บันทึกข้อมูล : 02 ก.ย. 2563,09:30 น.   หมายเลขไอพี : 118.172.81.226


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล