โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม
127 หมู่ 4  ตำบลสบเปิง  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50330
เบอร์โทรศัพท์ 0828811490
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรศักดิ์ ฟองเงิน (เดี่ยว)
ปีที่จบ : 2535   รุ่น : 8
อีเมล์ : weerasak_i@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ตำแหน่ง : อาจารย์
ที่อยู่ที่ทำงาน

: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

วันที่บันทึกข้อมูล : 22 พ.ย. 2565,12:45 น.   หมายเลขไอพี : 202.29.58.225


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล