โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม
127 หมู่ 4  ตำบลสบเปิง  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50330
เบอร์โทรศัพท์ 0828811490
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 30 คน
ชื่อ-นามสกุล : ดาราพร หยกลลิตลาภผล (เอ้)
ปีที่จบ : 2541   รุ่น : 14
อีเมล์ :
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจินตนา กำธรพิทักษ์ (จิน)
ปีที่จบ : 2557   รุ่น : 31
อีเมล์ : nongjin_555@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางกานต์หทัย ฤทธิไตรภพ (เล็ก)
ปีที่จบ : 2541   รุ่น : 14
อีเมล์ : kanhathai.lek19@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ศุภรัตน์ เราเท่า (มีนา)
ปีที่จบ : 2557   รุ่น : 31
อีเมล์ : meenasuparat@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสำราญ พึ่งนา (ตุ๊กตา)
ปีที่จบ : 2541   รุ่น : 14
อีเมล์ : tanadon890@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : รยุกต์ ปัญญา (ยุกต์)
ปีที่จบ : 2530   รุ่น : 3
อีเมล์ : rayuk54@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : หทัยทิพย์ วิริยะพัฒนวงศ์ (จอย)
ปีที่จบ : 2548   รุ่น : 22
อีเมล์ : lilaoshi0328@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : มนสิชา จุฬะรุ่งเรือง (แอ๋ว)
ปีที่จบ : 2538   รุ่น : 8
อีเมล์ : monsicha.ell@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : สวาสดิ์ วงค์ตระกูล (วาส)
ปีที่จบ : 2535   รุ่น : 8
อีเมล์ : sawartwong.may@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ณภัทร พากุดเรือ (ณี)
ปีที่จบ : 2535   รุ่น : 8
อีเมล์ : naphat.pag@ mfu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : สว่าง ฤทธิไตรภพ (บาส)
ปีที่จบ : 2556   รุ่น : 30
อีเมล์ : genjuro.bass@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : จารุนีย์ หน่อรัตน์ (หม่วย)
ปีที่จบ : 2535   รุ่น : 8
อีเมล์ : Jaruneekatanon@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม