โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม
127 หมู่ 4  ตำบลสบเปิง  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50330
เบอร์โทรศัพท์ 0828811490
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 30 คน
ชื่อ-นามสกุล : สุรเชษฐ์ หว้าสิริวงศ์ (เชษฐ์)
ปีที่จบ : 2539   รุ่น : 13
อีเมล์ : chet030219@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายพรหมมินทร์ เสรีสิทธิ์ฤทธิกุล (ยุ)
ปีที่จบ : 2535   รุ่น : 9
อีเมล์ : txiajvaj@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอุทร ขจรภพ (นิด)
ปีที่จบ : 2547   รุ่น : 21
อีเมล์ : utorn17@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายธณกฤษ จันทบุรี (โจ)
ปีที่จบ : 2539   รุ่น : 12
อีเมล์ : thanakitchanthauree@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายจรัญ ดำรงเกียรติยศ (Jr.)
ปีที่จบ : 2535   รุ่น : 8
อีเมล์ : jaruncaa@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายพีรวิชย์ เกียรติยรรยง (เพ)
ปีที่จบ : 2542   รุ่น : 16
อีเมล์ : peerawit8836@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม