โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม
127 หมู่ 4  ตำบลสบเปิง  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50330
เบอร์โทรศัพท์ 0828811490
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
        โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม ตั้งอยู่ เลขที่  ๑๒๗  หมู่ ๔     บ้านต้นงุ้น       ตำบลสบเปิง  อำเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่  ได้ก่อตั้งขึ้นจากวิสัยทัศน์ของ อาจารย์จอห์น  ดิ๊บดอลห์ และคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส-แห่งประเทศไทย ด้วยจุดมุ่งหมายเพื่อจัดการศึกษา และเผยแพร่ศาสนา ให้แก่ชาวไทยภูเขาในประเทศไทย   อาจารย์ จอห์น ดิ๊บดอลห์  อาจารย์ชลอ อาตมผดุง และอาจารย์รังสิต สัตยวากย์สกุล  ได้ซื้อที่ดินเพื่อจัดตั้งโรงเรียน จากเจ้าของที่ดิน จำนวน  ๒๐ กว่าราย  รวบรวมเนื้อที่ได้ทั้งสิ้น  ๑๓๙  ไร่  ๓  งาน  ๙๘ ตารางวา       เปิดเป็นศูนย์การศึกษาชาวเขาในปี พ.ศ.๒๕๑๕ ด้วยจำนวนนักเรียน ๒๐ คน ฝึกฝนในการอ่าน การเขียนภาษาไทย และศึกษาพระคัมภีร์ที่เป็นภาษาของแต่ละเผ่า เช่น เผ่าม้ง กะเหรี่ยง เป็นต้น ระหว่างการศึกษาไม่มีการเก็บค่าเล่าเรียน แต่นักเรียนต้อง ทำนา ทำสวน ช่วยกัน เพื่อใช้เป็นอาหาร รับประทานเอง  ต่อมา เมื่อจำนวนสมาชิกโบสถ์เซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสในภาคเหนือเพิ่มขึ้น จำนวนนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนจึงเพิ่มขึ้นตามลำดับ ผู้บริหารในขณะนั้น จึงได้ขออนุญาตจากรัฐบาลเพื่อเปิดการสอนประเภทสามัญในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ใช้ชื่อนายชลอ  อาตมผดุง เป็นผู้ขอจัดตั้งโรงเรียน โดยซื้อที่ดินติดกับศูนย์การศึกษาผู้ใหญ่เพิ่มขึ้น เพื่อสร้างโรงเรียนเชียงใหม่มัธยม    โดยได้สร้างหอพักชายและหญิง   ๒ หลังแยกกัน อาคารเรียนไม้ขนาดสามห้องเรียน ๑ หลัง โรงอาหาร ๑ หลัง และโบสถ์ ๑ หลังเปิดดำเนินการเมื่อวันที่  ๑๗    พฤษภาคม    พ.ศ.  ๒๕๑๗  โดยมีนายบุญช่วย  ฉั่วเฉลิม  ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด  มีจำนวนนักเรียนเริ่มต้น ๒๖ คน ครูผู้สอนจำนวน  ๔  คนคือ
          ๑. นายชลอ  อาตมผดุง   เป็นครูใหญ่  ผู้จัดการ  และครูสอน
          ๒. นายศรศาสตร์  เทียมทัศน์
          ๓. นางสาวสุมาลี  เทียมทัศน์
          ๔. นายกำธร  แซ่จิว
          - ปี พ.ศ. ๒๕๒๕  โรงเรียนได้รับอนุญาตให้เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ทำให้มีนักเรียน ณ ขณะนั้นรวมกัน ๑๑๐ คน และในปี พ.ศ. ๒๕๒๘  มีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นเป็น  ๒๖๕  คน ทำให้หอพักที่มีอยู่คับแคบ จึงมีการสร้างหอพักชายเพิ่มขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๒๘    ในปี พ.ศ. ๒๕๓๐  ได้มีการสร้างโรงอาหารใหม่เพื่อรองรับนักเรียนที่เพิ่มขึ้น
          - ปี พ.ศ. ๒๕๓๕  โรงเรียนได้รับอนุญาตให้เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษา  มี จำนวนนักเรียนเริ่มแรก ทั้งหมด  ๖๙  คนโดยใช้อาคารเรียนของโรงเรียนศึกษาผู้ใหญ่ในช่วงกลางวันเป็นอาคารเรียน ในขณะที่นักเรียนศึกษาผู้ใหญ่ออกไปทำงาน  หอพักนักเรียนประถมศึกษาเริ่มแรก ได้ใช้โกดังเก็บของ ของหน่วยพัฒนาและบรรเทาทุกข์คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแห่งประเทศไทย (ADRA)  เป็นที่พักชั่วคราว
          - ปี พ.ศ. ๒๕๔๒  สร้างห้องสมุดและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สร้างอาคารเรียนชั้นอนุบาล ซึ่งใช้เป็นศูนย์อนุบาลเด็กเล็ก
          - ปี พ.ศ. ๒๕๔๓  สร้างหอพักหญิงขนาด ๓ ชั้นเพื่อใช้เป็นที่พักของนักเรียนหญิงทั้งหมด
          - ปี พ.ศ. ๒๕๔๖  ยุติการดำเนินงานของโรงเรียนการศึกษาผู้ใหญ่คริสตจักรวันเสาร์แม่แตง เนื่องจากการจัดการศึกษาภาคบังคับของรัฐบาลสามารถจัดได้อย่างทั่วถึงครอบคลุมทุกพื้นที่ ทำให้จำนวนนักเรียนที่ต้องการเข้ามาเรียนในระดับการศึกษานอกโรงเรียนมีจำนวนลดลง 
          - ปี พ.ศ. ๒๕๔๗  เปิดใช้หอพักชายขนาด ๓ ชั้น ใช้เป็นหอพักของนักเรียนชายระดับมัธยมทั้งหมด
          - วันที่  ๓๑  กรกฎาคม   พ.ศ. ๒๕๔๗  ได้มีพิธีอุทิศถวายโบสถ์ ขนาด    ๖๐๐  ที่นั่ง
          - วันที่ ๒๐–๒๒ กันยายน ๒๕๔๗ ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา (สมศ) รอบที่  ๑ 
          -  วันที่  ๑๗  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๔๘  ได้รับโอนโรงเรียน จากนางบุษรา อาตมผดุง ทายาทผู้รับมรดกจาก   นายชลอ   อาตมผดุง ซึ่งเป็นผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเชียงใหม่มัธยม มาเป็นของมูลนิธิส่งเสริมการศึกษา-แห่งคริสตจักรวันเสาร์เชียงใหม่
          - วันที่  ๒๖  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๔๘  ได้มีพิธีอุทิศถวายอาคาร ๒  ชั้นครึ่ง ซึ่งใช้เป็นทั้งอาคารเรียนและอาคารสำนักงานทั้งหมด ประกอบด้วยห้องเรียน ๑๓ ห้อง ห้องปฏิบัติการ ๒ ห้อง ห้องสัมมนา ห้องประชุมเล็ก ห้องธุรการและการเงิน 
          - ปี  พ.ศ. ๒๕๔๘ เริ่มสร้างหอพักสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา พร้อมปรับปรุงห้องเรียนของอาคารเรียนระดับมัธยมหลังเดิม เพื่อใช้เป็นห้องเรียนของนักเรียนระดับประถมศึกษา และได้อุทิศถวายอาคาร เปิดใช้เมื่อวันที่  ๓๐ สิงหาคม  ๒๕๔๙
          - วันที่ ๙ – ๑๑ มกราคม ๒๕๕๑ ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา (สมศ)  รอบที่  ๒
          - ปี  พ.ศ. ๒๕๕๑  ได้เริ่มต่อเติมอาคารเรียนเพิ่มขึ้นอีก ๔ ห้องเรียนเชื่อมต่อกับอาคารเรียนรวมหลังเดิม เพื่อรองรับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น ดำเนินการแล้วเสร็จและได้รับอนุญาตให้ใช้อาคารเมื่อวันที่  ๑  พฤษภาคม ๒๕๕๒
          - ปี  พ.ศ. ๒๕๕๑  ได้เริ่มต่อเติมอาคารหอพักหญิง เชื่อมต่อกับอาคารหอพักหลังเดิม เพื่อรองรับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น ดำเนินการแล้วเสร็จและได้อุทิศถวายอาคาร เมื่อวันที่   ๔   มิถุนายน  ๒๕๕๒
          - วันที่  ๒๐  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๓  ได้มีพิธีอุทิศถวายอาคารเอนกประสงค์ของโรงเรียน เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม และเป็นสนามกีฬาในร่มให้แก่นักเรียน
          - วันที่  ๑  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕  ได้มีพิธีอุทิศถวายและเปิดศาลาไม้ทรงไทยของโรงเรียน เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และเป็นที่พักผ่อนให้แก่นักเรียน ผู้ปกครอง
          - วันที่ ๔,๗ – ๘ มกราคม ๒๕๕๖ ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา (สมศ) รอบที่  ๓
          - วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๖ ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ รางวัลเสมา  ป.ป.ส  ระดับดีเด่น โครงการสถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๔ จากศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ
          - วันที่ ๓๐ ตุลาคม  ๒๕๕๖ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ เป็นสถานศึกษาที่ส่งเสริมกิจกรรมเสริมสร้างความดีสู่สังคม ดีเด่น ในโครงการต้นกล้าคุณธรรมนำสังคมจิตสาธารณะ  จังหวัดเชียงใหม่ จากจังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๑
          -  วันที่  ๒๗ มกราคม  ๒๕๕๗ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ เป็นสถานศึกษาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  ระดับดีเด่น  ในโครงการสถานศึกษาสีขาว  ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปี ๒๕๕๖ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๒
          - วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ รางวัลเสมา  ป.ป.ส  ระดับดีเด่น โครงการสถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๕ จากศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ
          - วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ นางพนมวรรณ์  วุฒิสาร ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ ให้เป็นผู้บริหารสถานศึกษา ระดับดีเด่น โครงการสถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๕ จากศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ
          - วันที่ ๒๒  กันยายน  ๒๕๕๗ นางพนมวรรณ์  วุฒิสาร ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับประกาศเกียรติคุณ เป็นบุคลากรดีเด่น ในการพัฒนาและส่งเสริมการดำเนินงาน  โครงการ  TO  BE  NUMBER  ONE จังหวัดเชียงใหม่  ประจำปี ๒๕๕๗ จากจังหวัดเชียงใหม่และคณะกรรมการ TO  BE  NUMBER  ONE จังหวัดเชียงใหม่
          - วันที่  ๖  ธันวาคม  ๒๕๕๗ ได้มีการจัดงานครบรอบ 40 ปี ของการก่อตั้ง โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม
          - วันที่ ๒๗ – ๒๙  มกราคม ๒๕๕๘ ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา จากหน่วยประเมินคุณภาพภายนอกของคริสตจักร  (AAA)
           - ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เริ่มเปิดห้องเรียนพิเศษเน้นภาษาอังกฤษ
           - วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ เป็นสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปี ๒๕๕๖ ระดับดีเด่น จากกระทรวงศึกษาธิการ
           - วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ ให้เป็นสถานศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗  จากศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร  มณฑลทหารบกที่  ๓๓
           - วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙ ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ เป็นสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปี ๒๕๕๗ ระดับดีเด่น จากกระทรวงศึกษาธิการ
          - วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ได้ทำพิธีเปิดอาคาร กิตติ-ทัศนี ใช้เป็นอาคารเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖
          - วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ เป็นสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปี ๒๕๕๘ ระดับเงิน ดีเด่น จากกระทรวงศึกษาธิการ
          - วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ เป็นสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปี ๒๕๕๘ ระดับทอง ดีเด่น จากกระทรวงศึกษาธิการ
          - พฤษภาคม ๒๕๖๐ บูรณโบสถ์ประถม
          - พฤศจิกายน ๒๕๖๐ สร้างอาคารเรียนสำหรับห้องเรียนพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 (ใช้ปีการศึกษา 2561) และหอพักชายมัธยมต้น (ใช้ปีการศึกษา 2562)