โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม
127 หมู่ 4  ตำบลสบเปิง  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50330
เบอร์โทรศัพท์ 0828811490
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
มีวงกลม 2 วงซ้อนกัน วงนอก  เป็นชื่อโรงเรียน  อำเภอ  จังหวัด  ระหว่างชื่อโรงเรียนและที่ตั้งมีดอกจันคั่น วงกลมด้านในแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้
          1. ส่วนบน        เป็นรูปตะเกียงโบราณจุดแสงสว่าง
          2. ส่วนขวามือ    เป็นรูปฝ่ามือ
          3. ส่วนซ้ายมือ   เป็นรูปหนังสือซ้อนกัน 2 เล่ม กระดาษวางซ้อนกัน 2 แผ่น 
                   ขวดหมึกพร้อมด้วยปากกาโบราณบรรจุในขวดหมึก

ความหมายของตราประจำโรงเรียน
                   1. หนังสือ – หมึก – ปากกา   หมายถึง  พัฒนาส่งเสริมสติปัญญาและความรอบรู้แห่งชีวิต
                   2. ฝ่ามือ      หมายถึง   อุปนิสัยให้รักการทำงาน มีความขยัน อดทน และการช่วยเหลื่อผู้อื่น
                   3. ตะเกียง    หมายถึง   การฉายแสงแห่งคุณธรรม จริยธรรม และ ความรักของ
                                    องค์พระเยซูคริสต์