โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม
127 หมู่ 4  ตำบลสบเปิง  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50330
เบอร์โทรศัพท์ 0828811490
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
    วิสัยทัศน์

       


ภายในปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม เป็นสถานศึกษาแห่งการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีคุณธรรมและคุณภาพบนรากฐานปรัชญาการศึกษาของคริสตจักรเซเว่นเดย์แอ๊ดเวนตีสและอยู่ในประชาคมโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพปรัชญา        
โรงเรียนเชียงใหม่มัธยมมุ่งเน้นจัดการศึกษาอบรมแก่เยาวชนโดยไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนาและฐานะของบุคคล   มุ่งพัฒนาผู้เรียนด้าน สติปัญญา ร่างกาย สังคมและจิตวิญญาณเพื่อให้มีคุณธรรมและคุณภาพบนรากฐานปรัชญาการศึกษาของคริสตจักรเซเว่นเดย์แอ๊ดเวนตีส