โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม
127 หมู่ 4  ตำบลสบเปิง  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50330
เบอร์โทรศัพท์ 0828811490
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
  1. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนและบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักหลักข้อเชื่อและปรัชญาการศึกษาของคริสตจักรเซเว่นเดย์แอ๊ดเวนตีส
  2. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และอยู่ในประชาคมโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  3. ส่งเสริม พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการทำงาน  รักการทำงาน  มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต และช่วยเหลือผู้เรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา 
  4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน  ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรต่าง ๆ