โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม
127 หมู่ 4  ตำบลสบเปิง  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50330
เบอร์โทรศัพท์ 0828811490
คณะผู้บริหาร

นายพรหมมินทร์ เสรีสิทธิ์ฤทธิกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทร : 0857082287
อีเมล์ : txiajvaj@gmail.com

นายพงษ์ศักดิ์ กองแสง
ผู้จัดการ
เบอร์โทร : 0892664176
อีเมล์ : phongsak_G@hotmail.com

นายสุรนาท พิชิตคีรี
เหรัญญิก

นางสำราญ พึ่งนา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ(ประถม)
เบอร์โทร : 0979575055
อีเมล์ : tanadon890@gmail.com

นายกะเซ็ลน์ ญาณปัญญา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ(มัธยมต้น)

นายสุรเชษฐ์ หว้าสิริวงศ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ(มัธยมปลาย)
เบอร์โทร : 0912974133
อีเมล์ : chet030219@gmail.com

นายบัลลังก์ ฤทธิไตรภพ
ศาสนาจารย์