โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม
127 หมู่ 4  ตำบลสบเปิง  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50330
เบอร์โทรศัพท์ 0828811490
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางประกายเพชร กองแสง
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวสุภัค ธารา
ครู

นายวสันต์ สาโรชทอง
ครู

นางบัวเรียม ญาณปัญญา
ครู

นางเสาร์คำ ธารา
ครู

นางสาวมธุรส แซ่ย่าง
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
เบอร์โทร : 0979843884
อีเมล์ : 61151967@g.cmru.ac.th

นางสาวมาลี หมู่โป
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
เบอร์โทร : 0612877574
อีเมล์ : malee52moopo52@gmail.com