โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม
127 หมู่ 4  ตำบลสบเปิง  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50330
เบอร์โทรศัพท์ 0828811490
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางประกายเพชร กองแสง
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวสุภัค ธารา
ครู

นายวสันต์ สาโรชทอง
ครู

นางบัวเรียม ญาณปัญญา
ครู

นางเสาร์คำ ธารา
ครู

นางสาวมาลี หมู่โป
ครู
เบอร์โทร : 0612877574
อีเมล์ : malee52moopo52@gmail.com

นางสาวมธุรส แซ่ย่าง
ครู
เบอร์โทร : 0979843884

นางสาวอนุสรา พวงมาลัย
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
เบอร์โทร : 0613078783
อีเมล์ : anusara260244@gmail.com

นางสาวกรณิการ์ แซ่ท้าว
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
เบอร์โทร : 0623098917
อีเมล์ : kornnika.saethao@gmail.com