โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม
127 หมู่ 4  ตำบลสบเปิง  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50330
เบอร์โทรศัพท์ 0828811490
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวกาญจนา กวีสันติสุข
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายวิวัฒน์ ใจซื่อ
ครู

นายชีวานนท์ แก้วสว่าง
ครู

นางสาวศุภรัตน์ เราเท่า
ครู

นายสรพันธ์ โรจนคีรีสันติ
ครู

นางสาวกนิษฐา วงศ์สว่างกุล
ครู

นายชาติชาย ถนอมจิตดี
ครู

นายศักดิ์สิทธิ์ มงคลส่ง
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
เบอร์โทร : 0623098901
อีเมล์ : saksit0623098901@gmail.com