โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม
127 หมู่ 4  ตำบลสบเปิง  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50330
เบอร์โทรศัพท์ 0828811490
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางทิพาวรรณ ดามัสวินวงศ์
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวพรสวรรค์ เซียนหยาง
ครู

นางสาวฐิติพร แซ่ลี
ครู

นายสุรเชษฐ์ หว้าสิริวงศ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ(มัธยมปลาย)

นายเถลิงศักดิ์ ถนอมรุ่งเรือง
ครู

นายยูรศักดิ์ เสรีสิทธิ์ฤทธิกุล
ครู

นายกะเซ็ลน์ ญาณปัญญา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ(มัธยมต้น)

นายประสิทธิ์ ทิพย์พนาพันธุ์
ครู

นางสาวจินตนา กำธรพิทักษ์
ครู

นางสำราญ พึ่งนา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ(ประถม)

นายพนมศักดิ์ เลาต๋า
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
เบอร์โทร : 0642542331
อีเมล์ : 63141239@g.cmru.ac.th