โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม
127 หมู่ 4  ตำบลสบเปิง  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50330
เบอร์โทรศัพท์ 0828811490
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางพัชรีภรณ์ บุญมา
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางกานต์หทัย ฤทธิไตรภพ
ครู

นายศักดิ์กำพล ลลิตพิสิฐ
ครู

นายสิทธิศักดิ์ มงคลเกื้อกูล
ครู

นางพนมวรรณ์ วุฒิสาร
ครู