โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม
127 หมู่ 4  ตำบลสบเปิง  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50330
เบอร์โทรศัพท์ 0828811490
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายศุภวิชญ์ ดามัสวินวงศ์
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายธณกฤษ จันทบุรี
ครู