โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม
127 หมู่ 4  ตำบลสบเปิง  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50330
เบอร์โทรศัพท์ 0828811490
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายนิมิต สียะ
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางปิยะพร ถิ่นวนา
ครู