โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม
127 หมู่ 4  ตำบลสบเปิง  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50330
เบอร์โทรศัพท์ 0828811490
บุคลากรและคนงาน

นายสุรนาท พิชิตคีรี
เหรัญญิก

นางสาวสุพร ไพรภูผา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางดวงเดือน สาโรชทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางนพวรรณ ท่ากะเชียง
นายทะเบียน

นางสาวพิศมัย ไตรทศกุล
เจ้าหน้าที่ธุรการ