โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม
127 หมู่ 4  ตำบลสบเปิง  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50330
เบอร์โทรศัพท์ 0828811490
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางรยุกต์ ปัญญา
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางหทัยทิพย์ วิริยะพัฒนวงศ์
ครู

นางประกายดาว กุรุพินท์พันธุ์
ครู