โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม
127 หมู่ 4  ตำบลสบเปิง  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50330
เบอร์โทรศัพท์ 0828811490
พ่อบ้านและแม่บ้าน

นายภิทัก พึ่งนา
พ่อบ้านหอพักชาย(มัธยมปลาย)

นายยศยง เซียนหยาง
พ่อบ้านหอพักชาย(มัธยมต้น)

นางมนีพร พั่วแดง
แม่บ้านหอพักหญิง(มัธยมปลาย)

นางนวรัฐ เราเท่า
แม่บ้านหอพักหญิง(มัธยมต้น)

นายสุพรรณ กาทู
พ่อบ้านหอพักชาย(ประถม)

นางบัวเรียม ญาณปัญญา
แม่บ้านหอพักหญิง(ประถม)