โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม
127 หมู่ 4  ตำบลสบเปิง  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50330
เบอร์โทรศัพท์ 0828811490
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายณัฐวรรธน์ วจนทรงชนม์
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางหน่อปิดา ไพรภูผา
ครู

นางชลธิชา กวีกำจร
ครู

นางเมทินี เมธาอนันต์กุล
ครู

Mr. Gil Gonzales Hipulan
ครูต่างชาติ

Mr. Job Og Canabero
ครูต่างชาติ

Mrs. Diana Galanay
ครูต่างชาติ

Miss Christy Marie Jell
ครูต่างชาติ

นางสาวกัลยา เราเท่า
ครู

นางสาวอุทร ขจรภพ
ครู

นางอรวรรณ บัวสา
ครู