โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม
127 หมู่ 4  ตำบลสบเปิง  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50330
เบอร์โทรศัพท์ 0828811490
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายนิรัติศัย อ้ายปั๋ย
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต
เบอร์โทร : 0810207986
อีเมล์ : niratisai@adventist.or.th
ชื่อ-นามสกุล : นายพรหมมินทร์ เสรีสิทธิ์ฤทธิกุล
ตำแหน่ง : กรรมการ/เลขานุการ
ผู้แทนจาก : ผู้อำนวยการ
เบอร์โทร : (085) 708-2287
อีเมล์ : txiajvaj@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นายพงษ์ศักดิ์ กองแสง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0892664176
อีเมล์ : phongsak_G@hotmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรนาท พิชิตคีรี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผุ้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายจรัญ ดำรงเกียรติยศ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางสำราญ พึ่งนา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายสิทธิศักดิ์ ทิยาธิรา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร : 0873047576
อีเมล์ : gop@love4asia.org