โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม
127 หมู่ 4  ตำบลสบเปิง  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50330
เบอร์โทรศัพท์ 0828811490
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายปัญญาจารย์ ฟ้ากล้าไกร
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.6
เบอร์โทร : 064-730-1726
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอรปรียา วงศ์นภาไพศาล
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.6
เบอร์โทร : 092-370-0632
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปลายฟ้า กมลาสน์กมุท
ตำแหน่ง : เลขาณุการ
ระดับชั้น : ม.6
เบอร์โทร : 080-818-6881
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวธิดาวรรณ เลาว่าง
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : ม.6
เบอร์โทร : 093-338-1129
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวฉันทลักษณ์ ธงชัยธนากุล
ตำแหน่ง : (หัวหน้า) - ฝ่ายการเรียน
ระดับชั้น : ม.6
เบอร์โทร : 065-461-3414
ชื่อ-นามสกุล : นายศิงขริน อักษรบริสุทธิ์
ตำแหน่ง : ฝ่ายการเรียน
ระดับชั้น : ม.6
เบอร์โทร : 065-449-7764
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนิชนิภา ลีวงค์สิริ
ตำแหน่ง : ฝ่ายการเรียน
ระดับชั้น : ม.6
เบอร์โทร : 065-007-1014
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพิมพิไล คัมภีร์วัฒนา
ตำแหน่ง : ฝ่ายการเรียน
ระดับชั้น : ม.6
เบอร์โทร : 096-951-0406
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนันทิชา ชนกนาถวดี
ตำแหน่ง : ฝ่ายการเรียน
ระดับชั้น : ม.6
เบอร์โทร : 096-234-5627
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศศินา เสกสันติสกุล
ตำแหน่ง : (หัวหน้า) - ฝ่ายการงาน
ระดับชั้น : ม.6
เบอร์โทร : 082-170-0084
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปนิดา เฟื่องฟูกิจการ
ตำแหน่ง : ฝ่ายการงาน
ระดับชั้น : ม.6
เบอร์โทร : 080-785-9762
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเพ็ญประภา บวรธรรมนิมิต
ตำแหน่ง : ฝ่ายการงาน
ระดับชั้น : ม.6
เบอร์โทร : 083-912-2988
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพิมพ์ทอง แซ่ซ้ง
ตำแหน่ง : ฝ่ายการงาน
ระดับชั้น : ม.6
เบอร์โทร : 065-417-8182
ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐชัย เลาย้าง
ตำแหน่ง : ฝ่ายการงาน
ระดับชั้น : ม.6
เบอร์โทร : 080-890-9124
ชื่อ-นามสกุล : นายพิภพ แซ่ย้าง
ตำแหน่ง : ฝ่ายการงาน
ระดับชั้น : ม.6
เบอร์โทร : 096-303-2873
ชื่อ-นามสกุล : นาย เดชอุดมณ์ แซ่ย้าง หัวหน้าฝ่าย
ตำแหน่ง : (หัวหน้า) - ฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : ม.6
เบอร์โทร : 098-007-7934
ชื่อ-นามสกุล : นายจักรวาล เลาว้าง
ตำแหน่ง : ฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : ม.6
เบอร์โทร : 093-106-0494
ชื่อ-นามสกุล : นายมณฑล วงทับเบิก
ตำแหน่ง : ฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : ม.6
เบอร์โทร : 099-362-3607
ชื่อ-นามสกุล : นายอภิชาติ เนติภูธร
ตำแหน่ง : ฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : ม.6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวธันย์ชนก ยานุมาศภูษิต
ตำแหน่ง : ฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : ม.6
เบอร์โทร : 082-250-2482
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพัณณิตา ลีลาศีลธรรม
ตำแหน่ง : ฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : ม.6
เบอร์โทร : 096-741-6577
ชื่อ-นามสกุล : นายวรนาท ยานุมาศภูษิต
ตำแหน่ง : (หัวหน้า) - ฝ่ายศาสนา
ระดับชั้น : ม.6
เบอร์โทร : 098-487-9304
ชื่อ-นามสกุล : นาย อภิสิทธิ์ กวินยั่งยืน
ตำแหน่ง : ฝ่ายศาสนา
ระดับชั้น : ม.6
เบอร์โทร : 064-605-3638
ชื่อ-นามสกุล : นายกิตติทัศน์ วจะผาสุข
ตำแหน่ง : ฝ่ายศาสนา
ระดับชั้น : ม.6
เบอร์โทร : 080-612-7014
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุพิทชา ผันผาย
ตำแหน่ง : ฝ่ายศาสนา
ระดับชั้น : ม.6
เบอร์โทร : 092-854-4001
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว พัชรา แซ่ลี
ตำแหน่ง : ฝ่ายศาสนา
ระดับชั้น : ม.6
เบอร์โทร : 063-661-9370
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว กัญญ์วรา แซ่ย่าง
ตำแหน่ง : ฝ่ายศาสนา
ระดับชั้น : ม.6
เบอร์โทร : 093-657-0881
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรเสียง กมลาสน์กมุท
ตำแหน่ง : (หัวหน้า) - ฝ่ายสารวัตรชาย
ระดับชั้น : ม.6
เบอร์โทร : 096-675-9026
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอุดมพร เริงไม
ตำแหน่ง : (หัวหน้า) - ฝ่ายสารวัตรหญิง
ระดับชั้น : ม.6
เบอร์โทร : 061-378-3082
ชื่อ-นามสกุล : นายนครินทร์ สียะ
ตำแหน่ง : ฝ่ายสารวัตร
ระดับชั้น : ม.6
เบอร์โทร : 064-808-1961
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปนัดดา เชียงมือ
ตำแหน่ง : ฝ่ายสารวัตร
ระดับชั้น : ม.6
เบอร์โทร : 061-353-7480
ชื่อ-นามสกุล : นายณัฏชนน หน่อสาร
ตำแหน่ง : ฝ่ายสารวัตร
ระดับชั้น : ม.6
เบอร์โทร : 098-716-5731
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกมลรัตน์ เลาหาง
ตำแหน่ง : ฝ่ายสารวัตร
ระดับชั้น : ม.6
เบอร์โทร : 063-616-7724
ชื่อ-นามสกุล : นายวัชระพงษ์ วงศ์นภาไพศาล
ตำแหน่ง : (หัวหน้า) - ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ม.6
เบอร์โทร : 084-246-7623
ชื่อ-นามสกุล : นายไกรศร แซ่ฝ่า
ตำแหน่ง : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ม.6
เบอร์โทร : 090-016-8690
ชื่อ-นามสกุล : นายมัทธิว พงศ์ไตรวิชญ์
ตำแหน่ง : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ม.6
เบอร์โทร : 098-132-1050
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพรลภัส รัตนากรแก้วจินดา
ตำแหน่ง : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ม.6
เบอร์โทร : 090-942-4421
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว พรสวรรค์ สียะ
ตำแหน่ง : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ม.6
เบอร์โทร : 092-808-7491
ชื่อ-นามสกุล : นายสาระวิน สารไชย
ตำแหน่ง : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ม.6
เบอร์โทร : 081-241-1967