โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม
127 หมู่ 4  ตำบลสบเปิง  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50330
เบอร์โทรศัพท์ 0828811490
คณะกรรมการนักเรียน
รอบันทึกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่